You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Immo De Vry - Dorpsweg 3 - +32 (0)3 312 07 58 - info@devry-immo.be - www.devry-immo.be

Juridische- en privacy verklaring
Deze website wordt beheerd door De Vry NV, Dorpsweg 3, 2390 Malle.
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De Vry NV geeft evenwel geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de De Vry NV - website of de websites waarnaar zij een link leggen.
De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij De Vry NV, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.
Hierbij vindt u ook de link naar de website van het BIV en naar de website van crelan.
BIV : beroepsinstituut van de vastgoedmakelaars gevestigd te 1000 Brussel, Luxemburgstraat 16 B waarbij wij aangesloten zijn onder de nummers 205587, 205594, 207542.  Link BIV : www.biv.be
Crelan : hoofdzetel te 1070 Anderlecht, Sylvain Dupuislaan 251 (CBFA nummer De Vry NV 13429 AB).  Link Crelan : www.crelan.be
info@devry-immo.be